SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (EasyOne Air)

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

แสดงรายละเอียด
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (EasyOne On PC)

              เครื่องรุ่นนี้สามารถทำงานผ่าน Note Book และ เก็บข้อมูลคนไขัได้จำนวนมาก สะดวกในการพกพาออกนอกสถานที่ ทำงานได้สะดวก Software ในการปฎิบัติงานจะทำงานง่ายไม่ซับซ้อน และ จะแปลงไฟล์มาเป็น Excel , Xml หรือ อื่นๆ เราก็สามารถทำได้  

              ตัวเครื่องสามารถลงข้อมูลของคนไข้ได้ก่อนที่จะไปทำการตรวจจริง เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการตรวจ เพราะเวลาเข้าตรวจโรงงานจะมีพนักงานโรงงานเป็น ร้อยคนซึ่งจะทำให้ใช้เวลาในการตรวจน้อยลง 

              ตัวเครื่องนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ ไม่ต้องทำการ Calibrate  ไม่ต้องใช้  Filter  ไม่ต้องมีการ อุ่นเครื่องก่อนใช้งาน  ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

             

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบชิออต (H-4814)

คุณสมบัติพิเศษของเครื่องวัดความดันลูกตาแบบชิออต

 - มีลูกตุ้มน้ำหนักจำนวน  2  ลูก

 - มีตุ้มสำหรับ คาริเบรตจำนวน 1 อัน

แสดงรายละเอียด
เครื่องวัดความดันลูกตาแบบเคลื่อนที่ (24-3000)

  คุณลักษณะพิเศษของเครื่องวัดความดันลูกตาแบบเคลื่อนที่ มีดังนี้  

     - สามารถวัดความดันลูกตาได้ในทุกท่าเช่น ท่านั่ง ท่านอน  ท่ายืน

     - สามารถพกพาเคลื่อนที่ไปได้ในทุกสถานที่ ที่เราจะไป

    - วัดความดันตาได้ตั้งแต่ 5 - 60  มิลลิเมตรปรอท

    - มีค่าความถูกต้องอยู่ในช่วง +/- 2 มิลลิเมตรปรอท

    - ใช้แบตเตอรี่ลิเทียม

                   

    

แสดงรายละเอียด
ชุดวางเครื่องตรวจวัดสายตา (65NE Super Executive)

ชุดวางเครื่องวัดสายตาและเครื่องตรวจตา ซึ่งจะสามารถวางเครื่องมือได้หลายเครื่องขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกวาง พร้อมกับมีเก้าอี้ให้คนไข้

เพื่อใช้ในการตรวจ และ ถ้าชุดวางนี้อยู่ในห้องตรวจ จะทำให้ห้องตรวจนี้ดูดีขึ้นทันทีครับ

แสดงรายละเอียด