SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (EasyOne Air)

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด

แสดงรายละเอียด
เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด (EasyOne On PC)

              เครื่องรุ่นนี้สามารถทำงานผ่าน Note Book และ เก็บข้อมูลคนไขัได้จำนวนมาก สะดวกในการพกพาออกนอกสถานที่ ทำงานได้สะดวก Software ในการปฎิบัติงานจะทำงานง่ายไม่ซับซ้อน และ จะแปลงไฟล์มาเป็น Excel , Xml หรือ อื่นๆ เราก็สามารถทำได้  

              ตัวเครื่องสามารถลงข้อมูลของคนไข้ได้ก่อนที่จะไปทำการตรวจจริง เพื่อสะดวกและรวดเร็วในการตรวจ เพราะเวลาเข้าตรวจโรงงานจะมีพนักงานโรงงานเป็น ร้อยคนซึ่งจะทำให้ใช้เวลาในการตรวจน้อยลง 

              ตัวเครื่องนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ ไม่ต้องทำการ Calibrate  ไม่ต้องใช้  Filter  ไม่ต้องมีการ อุ่นเครื่องก่อนใช้งาน  ซึ่งจะสะดวกและรวดเร็วในการใช้งาน

             

แสดงรายละเอียด