SPK Plenties Star “Good vision is our mission”

สินค้า

 • หน้าแรก
 • แผนกอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
 • เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน
  ตู้ตรวจการได้ยิน (ตู้ตรวจการได้ยิน)

  ตู้ตรวจการได้ยินแบบเคลื่อนที่

  แสดงรายละเอียด
  เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Primus ICE Audiometer)

  เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน 

  แสดงรายละเอียด